Tuesday, October 29, 2013

Madkhal Fiqhul Amm 

Sumber-sumber Hukum Fiqh :-

Sumber-sumber yang disepakati ulama ialah

 1. Al-quran, - Kalam Allah Almu'jiz Almuta'abbad Litilaawatihi Almunazzal ala Nabi Muhammad s.a.w. Manqul Bittawatir Maktub Fil Masahif (Kalam Allah yang bermukjizat membacanya adalah ibadah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. secara mutawatir dan termaktub pada mashaf)
2. As-Sunnah (Hadis)- Setiap apa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dari perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat.
3. Al-Ijmak - Persepakatan ahli feqah yang mujtahid atas sesuatu hukum
4. Al-Qias - Menyamakan sesuatu perkara dengan perkara yang lain pada hukum syara' untuk menggabungkan diantara keduanya (dua perkara yang berbeza itu) pada Illah.

 Sumber-sumber yang tidak disepakati ulama ialah 

 1. Al-Istihsan - Dari segi bahasa (Meminta jadi baik) # Istihsan Qiasi : # Istihsan Daruriy :
2. Masolih Mursalah - Mengambil manfaat yang lebih banyak (Istislah), Menolak kemudaratan yang lebih (Sad Zara'i')

 *sebarang kesilapan mohon tegur pada ruangan dibawah. Sekadar perkongsian apa yang dipelajari pada pemahaman saya sendiri.

No comments:

Post a Comment